POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Podstawa prawna

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane "RODO" lub "Rozporządzenie RODO". Oficjalny tekst Rozporządzenia RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679

 

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest podmiot będący Domową Hodowlą Wyżła Weimarskiego prowadzoną przez Karolinę Dwornik, zarejestrowany w Związku Kynologicznym w Polsce O/Wrocław pod nazwą przydomka – Grey Armagedon (FCI). www.greyarmagedon.pl

Kontakt w celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych:

Dane osobowe – Hodowla Wyżła Weimarskiego Grey Armagedon FCI

e.mail: hodowla@greyarmagedon.pl

Adres: Pawłów 45, 63-435 Sośnie

 

Sposób pozyskania danych osobowych

Dane osobowe trafiły do hodowli w toku formalności niezbędnych podczas zakupu szczenięcia: korespondencji e.mail,  korespondencji za pomocą portali społecznościowych, zawarcia umowy przedwstępnej, wpłaty zadatku, zawarcia umowy końcowej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niewskazanie ich w ramach w niniejszej polityki prywatności danych osobowych niezbędnych do zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży Psa skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. W przypadku decyzji o zawarciu Umowy z Administratorem podanie danych osobowych jest wymogiem umownym, który osoba zawierająca jest zobowiązana spełnić.

 

Wymagana dane

Imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, adres e-mail, seria i numer dowodu tożsamości, nr PESEL.

 

Cel przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe są niezbędne do realizacji i zawarcia Umowy Przedwstępnej i/lub Umowy Sprzedaży Psa, a także do transakcji finansowych tj. wpłata zadatku czy zapłata za przedmiot umowy. Ponadto dane umożliwiają komunikację w celu bieżącej wymiany informacji tj. udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie, wymianę doświadczeń, udzielanie porad dot. rasy, opieki, zdrowia, pielęgnacji czy żywienia psów.

 

Prawa osoby, której dane są administrowane

  • Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia - osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia ("prawo do bycia zapomnianym") lub ograniczenia przetwarzania oraz ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
  • Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora na podstawie wyrażonej zgody (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia RODO), to ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Prawo do sprzeciwu - osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (interes lub zadania publiczne) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora). Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
  • W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres Administratora wskazany na wstępie polityki prywatności.

 

Czy dane osobowe są udostępniane?

Dane osobowe nie są nikomu udostępniane. Wyjątek może stanowić jedynie udostępnienie danych osobowych na żądanie organów ścigania lub na wniosek organów publicznych walczących z oszustwami i nadużyciami lub też w sytuacji, gdy jako Hodowla jesteśmy zmuszeni wystąpić na drogę postępowania przeciwko Państwu.

 

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe przechowywane są przez cały czas obowiązywania Umowy Sprzedaży Psa zawartej z Administratorem, a także po jej zakończeniu w celach dochodzenia roszczeń w związku z nienależytą realizacją umowy (paragrafy chroniące nasze psy), wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, zapobiegania nadużyciom i oszustwom, statystycznych i archiwizacyjnych, maksymalnie przez okres 8 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.

 

Czy dane osobowe są przetwarzane automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Państwa prawa?

Nie

KONTAKT

Karolina i Bartłomiej Dwornik

Pawłów 45

63-435 Sośnie

667 554 203

505 288 980

Jesteśmy członkami organizacji zrzeszających hodowle w kraju i na świecie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © GreyArmagedon 2019

RODO

Projekt i realizacja: BluePapaya